Genel Konular

Çevre Temizlik Vergisi Fiyatları-2019

Çevre Temizlik Vergisi Nedir, Nasıl Ödenir?

Belediyeler aracılığıyla sunulan çevre temizlik hizmetlerinden faydalanan her türlü taşınmaz çevre temizlik vergisi ödemekle mükelleftir. Bu hizmetlerden yararlanan taşınmazların sahipleri aynı vakitde çevre temizlik vergi yükümlüsü olarak kabul edilir. Çevre temizlik vergisinin mükellefi aynı vakitde binayı kullanan kişi olduğu için taşınmazın kiraya verilmesi durumunda kiracı çevre temizlik vergisini ödemekle mükelleftir. Peki, çevre temizlik vergisi, nasıl ödenir?

1- Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2   -İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

2.1.  Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Olan Çevre Temizlik Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde 2019 yılında uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir.

    Bina GruplarıBina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları
  1. Derece   2. Derece   3. Derece   4. Derece   5. Derece
1. Grup 3.500 2.700 2.200 1.900 1.690
2. Grup 2.200 1.690 1.300 1.100 980
3. Grup 1.690 1.100 980 700 550
4. Grup 700 550 400 350 270
5. Grup 400 350 240 230 190
6. Grup 230 190 120 110 84
7. Grup 84 65 45 39 29

2.1.  Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44’üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyük şehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak uygulanacaktır. Buna göre büyük şehir belediyelerinde 2019 yılında uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir.

  Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 4.375 3.375 2.750 2.375 2.112
2. Grup 2.750 2.112 1.625 1.375 1.225
3. Grup 2.112 1.375 1.225 875 687
4. Grup 875 687 500 437 337
5. Grup 500 437 300 287 237
6. Grup 287 237 150 137 105
7. Grup 105 81 56 48 36

3-    İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44’üncü maddesinin onikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7’nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde% 50 indirimli olarak uygulanacaktır.Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 14 Kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

4-Bina Gruplarının Belirlenmesi

Mükerrer 44’ üncü maddenin on ikinci fıkrasında “Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

2005/9817 sayılı BKK’da ayrıca, bu listenin uygulanmasında aşağıdaki hususların dikkate alınacağı belirtilmiştir:

4.1-a) Öğrenci sayısı ve yatak kapasitesi esas alınan binalar, yürütülen hizmetlerin bütünlüğü bakımından birlikte dikkate alınır. Buna göre hizmet bütünlüğünün gerektirdiği bina grupları tek bina olarak değerlendirilir. Ancak bunlardan hizmet bütünlüğü dışında kullanılanlar ile ayrı ayrı ya da bölümleri itibariyle hizmet bütünlüğü içinde veya dışında başka kişiler tarafından kullanılanlar ayrı bina olarak, dahil oldukları gruplar ve kriterler dikkate alınarak vergilendirilir.
  • Yatak kapasitesi ve koltuk sayısı dikkate alınarak vergilendirilecek binalarda kapasite doluluğu aranmaz.
  • Kullanım alanı dikkate alınarak belirlenen yerlerde metrekare ölçüsü kapalı ve açık alanların toplamı için dikkate alınır.
  • Personel sayısı dikkate alınarak vergilendirilecek binalar için mükellef ya da mükellefler, personel sayısına dahil edilir.

4.2.1 ton/gün ve daha fazla evsel atığı olan işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar I inci grup bina olarak değerlendirilir.

  • Atıklarını arıtma, geri kazanma veya imha tesisi olan ve bu tesisleri faaliyette bulunan binalar, bu durumları belgelendirilmek şartıyla iki alt bina grubunda değerlendirilir. Bu tür yerlerin altıncı ve yedinci grupta yer alması halinde en son grup dikkate alınır.
  • Belediye meclislerince, mükellefler dikkate alınmaksızın bina grupları itibariyle derecelere intibak yapılır. Bu intibak ve derecelere isabet eden vergi tutarlarını ihtiva eden liste, Ocak ayının ilk gününden itibaren bu ay süresince ilgili belediyenin ilan koymaya mahsus mahallerinde bir defaya mahsus olmak üzere ilan edilir.

Takip eden yıllarda, bina grupları ve derecelerdeki değişiklikler ile vergi tutarlarını ihtiva eden liste her yıl Ocak ayı süresince yeniden ilan edilir.

Binalara ait grup ve derecelerde veya mükellefiyette değişiklik olmadığı sürece mükellef tarafından yeniden bildirimde bulunulmaz ve vergi her yıl Ocak ayından itibaren tahakkuk etmiş sayılır.

5. Büyükşehir Belediyesi Olan İller

Büyükşehir Belediyesi Olan İller aşağıdaki gibidir.

  BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLER
Adana Kayseri
Ankara Kocaeli
Antalya Konya
Aydın Malatya
Balıkesir Manisa
Bursa Mardin
Denizli Mersin
Diyarbakır Muğla
Erzurum Ordu
Eskişehir Sakarya
Gaziantep Samsun
Hatay Şanlıurfa
İstanbul Tekirdağ
İzmir Trabzon
Kahramanmaraş Van


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir