Pratik Bilgiler

Damga Vergisi

DAMGA VERGİSİ ORANLARI

Damga Vergisi Nedir?


En az ödenen vergi türü olarak bilinen Damga Vergisi; şahısların kendi aralarında ya da devlet ile yapmış oldukları tüm sözleşmelerin, resmileşmesi adına, kağıt ya da elektronik belgeler için ödenen vergidir türüdür.

VUK (Vergi Usul Kanunu) 293/19. maddesinde yazılı ; “Kanunlarda belirtilen sebeplerin barındırılması ve hukuki ispatı sağlamış olmalı.” cümlesindeki hukuki ispat, damga vergisinin temelini oluşturur.

Sözleşmeleri imzalayan şahıslar, sözleşme damga vergisine tabii ise, damga vergisini de imzaları ile taahhüt etmiş ve damga vergisini ödeme yükümlülüğünü almış olurlar. Ancak, burada ilginç olan bir durum; sözleşme taraflarından biri resmi daire ise; resmi daire damga vergisinden sorumlu tutulamaz.

2019 Yılı İçin Damga Vergisi Oranları ve Tutarları:

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir. 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Buna göre 2019 damga vergisi oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş ve 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 503 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır. 

(2) 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 62 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

(3) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2019 tarihinden itibaren 2.642.810,00 Türk Lirası olmuştur.

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1.  Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler(Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)(Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri(Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler(Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil)(Binde 1,89)
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler(Binde 1,89)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler(72,70 TL)
2. Sulhnameler(72,70 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri(Belli parayı ihtiva edenler dahil)(408,60 TL)
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
 a) Belli parayı ihtiva edenler(Binde 9,48)
 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler(72,70 TL)
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmidaire ve  kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları(Binde 5,69)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
    aa) Makbuz senedi (Resepise)(25,10 TL)
    ab) Rehin senedi (Varant)(14,80 TL)
    ac) İyda senedi(2,40 TL)
    ad) Taşıma senedi(0,70 TL)
b) Konşimentolar(14,80 TL)
c) Deniz ödüncü senedi(Binde 9,48)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi(Binde 9,48)
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri(25,10 TL)
b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar(56,10 TL)
bb) Gelir tabloları(26,90 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri(26,90 TL)
c) Barnameler(2,40 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları(11,00 TL)
e) Ordinolar(0,70 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları(11,00 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar(Binde 9,48)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar(Binde 7,59)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler(Binde 7,59)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar(Binde 7,59)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için(0,70 TL)
b) Vergi beyannameleri:
    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri(72,70 TL)
    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri(97,10 TL)
    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri(48,00 TL)
    bd) Muhtasar beyannameler(48,00 TL)
    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)(48,00 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler(97,10 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler(35,70 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri(35,70 TL)
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için (56,90 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.(0,70 TL)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir